Monday, 24 September, 2018
Part-1  Part-2  Part-3  Part-4  Part-5  Part-6  Part-7 

38. ஆ§க்ஷபக வாதரோகம் :- சீதளஞ் சேர்ந்த காலத்தில் மந்தவீரிய வஸ்துவை புசித்தல், கடினமானவில்லை வளைத்தல் யானை யேற்றம் இவைகளினால் உண்டாகி இரண்டுபிட்டம், அக்குள், தோள், உள்ளங்கை, முன்கை ஆகிய இவ்விடங்களில் இருக்கின்ற வாத கப ரத்த நரம்புகளில் வியாப்பித்துதேகத்தை முன்னும் பின்னும் உதைத்துக் கொள்ளச்செய்யும். அப்போது கைகால்களை அசைத்தல், நீட்டல் முடக்கல் இவைகளைச் செய்தல் அதிக நோய் சர்வாங்கமும் வாளால் அறுப்பதுப்போலிருத்தல், நடுக்கல், பிரமை என்னும்
குணங்களுடையது.


39. பாகியாயாமவாதரோகம் :- சீதளவஸ்து மந்தவஸ்து சல பதார்த்தம், அசீரணம் சஞ்சாரமின்மை முதலியவைகளினாலுண்டாகி சரீரத்துக்கு வெளிப்புறம் இருக்கிற சன்னநரம்பு, ரத்தநரம்பு, வாதாநரம்பு, சிலேஷ்மநரம்பு இவைகளின் மத்தியஸ்தானத்திலும் ஆமாசயஸ்தானத்திலும் வியாபித்துக்கொண்டு சரீரமுற்று மிருக் கின்ற சகல அவயங்களும் நீட்டி முடக்கும்போது மரத்தல், குத்தல், சீதளம், கனத்தல், இடைவிடாத குடைச்சல் முதலிய துர்க் குணங்களைச்செய்யும் இதனால் தேகமும் சிரசும் பின்புறமாக வளைதல், மல மூத்திரக்கட்டு, மரத்தல், தாழ்வாய் பிடித்தல், நோய் கம்மியவார்த்தை, நகைத்தல், வியர்வை, எரிச்சல் என்னும் குணங்களை யுண்டாகும். இவ்வாதம் மாதர்களுக்கு பிரசவகாலத்திலும், பிரசவித்த பிறகும் காணில் அசாத்தியம். இது அடிக்கடி வேகத்துடன் காணுமாகில் தனூர் வாதம் என்றும் பெயர். (ஆயாமாம் என்பது சஞ்சரித்தல்)

40. அந்தராயாம வாதரோகம் :- மேற்கூறிய வாதத்தை பிறப்பித்த வஸ்துக்களை அதிகமாகப் புசிப்பதினால் உண்டாகி சரீரத்தின் உட்புறத்து நரம்புகளில் சேர்ந்துக்கொள்ளும். அப்போது உட்புறத்தில் சத்தம் எழும்புவதுடன் குத்தல், மலமூத்திரபந்தம், பிரமை, வியர்வை, நிலைக்கண்படல், கொட்டாவி, பற்கடித்தல் விலா யெலும்புகளில் நோய், முதுகையும் சிரசையும் இழுத்துப் பிடித்ததுப் போலிருத்தல் என்னும் குணங்களுண்டாகும். இது தனுர் வாதம்போல் வளைத்து கொஞ்சநேரம் பொறுத்து விடும். (அந்தரம
என்பது உள்.)

41. சந்நியாச வாதரோகம் :- இது தேகத்தில் சீதளசேர்க்கையினால் உண்டாகி சகல கீல்களிலும் சர்வாங்கத்திலும் பரவி, கீல்கள் அசையக் கூடாமை, தேகம் அசைவற்று யிருத்தல், சர்வாங்க நோய், நடுக்கல் முதலியன உண்டாகும்.


42. அபிநியாச வாதரோகம் :- இது சிலேஷ்மபித்தவஸ்து புராதன அகாலபோஜனம் பதினாலுவேகத்தை யடக்கல் அதிசுரம் இவைகளினால் பிறந்து பிராணன் அபானன் என்ற வாயுக்களை இருதயத்தில் நிறுத்தி மனோவாக்கு காயங்களின் செய்கைகளை ஒழிப்பது மன்றி ஆரம்பத்திலாவது அந்நியத்திலாவது காது அடியில்
வீக்கத்தையு முண்டாக்கும்.

43. ஆட்டிய வாதரோகம் :-
அதிக இனிப்புவஸ்து, எண்ணெய் வஸ்து, மச்சம், மாமிசம், தயிர், பால் இவைகளை மிகவும் புசித்து எக்காலத்திலும் நடையின்றி பகல் நித்திரை செய்வதினால் பிறந்து சப்ததாதுக்களில் இருக்கின்ற வாதமார்க்கங்களையும் சிலேத்தும மார்க்கங்களையும் அடைத்து சிலேத்துமத்தோடு கூடிக்கொண்டு உபத்திரவத்தைச்செய்யும். அப்போது தேகத்தில் மரத்தல், கனத்தல், நோய், உறக்கம், இளைத்தல், விரல் அழுந்தும்படியான வீக்கம், மலமூத்திரசிக்கல், புரளல், பிரமை, தாழ்வாய்நோய் என்னும் இக்குணங்களை யுண்டாக்கும். தேகத்தில் வியர்வை, யுண்டாகில் அசாத்தியம். இன்றேல் சாத்தியம். (ஆட்டியம் என்பது கூடல்.)

44. விஸ்வபித் வாதரோகம் :-
தண்டாயுதத்தை சுழற்றல், கல் முதலியவைகளை விசையாக வீசல், வில்வளைத்தல், முதலிய கடினச் செய்கைகளினால் உண்டாகி உள்ளங்கையிலும் விரல்களிலுமிருக்கும் வாதசிலேஷ்ம நரம்புகளை யனுசரித்து கைகால் அசைத்தல், முடக்கல், நீட்டல் இவைகள் கூடாமை, தேகத்தில் மரத்தல் முதலியன உண்டாகும். (விஸ்வம் என்பது சமஸ்தம், பித் என்பது பேதித்தல்)

45. சுவாலித வாதரோகம் :- வாதவஸ்து சீதளசலபானம், சேற்றுநீர், உபவாசம், காந்திய அன்னம், மிகுசையோகம், கடும் வெய்யல், சதா வேலை இவைகளினால் உண்டாகி சடராக்கினியால் அதிகரித்து வயிறுமுற்றிலும் எரிச்சலை யதிகரிக்கும். இதனால் சரீர எரிச்சல், மேலில் அறியக்கூடாத காங்கை, வாயுலரல், விட்டு விட்டுக் குத்தல், பித்தாதிக்கம் என்னுங் குணங்களுண்டாகும்.இது அசாத்தியம். (சுவாலிதம் என்பது மிகுந்த எரிச்சலை யுண்டாக்குதல்.)

46. அவபாகுக வாதரோகம் :-
சிலேஷ்மவஸ்து, மந்தவஸ்து, மதுரவஸ்து இவைகளைப் புசித்தல், சஞ்சாரமின்மை, பனிக்காற்றுள்ள இடத்தில் சதா ஸ்திரீபோகஞ் செய்தல் முதலியவைகளால்
உண்டாகி தோள்களிலிருக்கும் ரத்தநரம்பை அநுசரித்து அவைகளை மெலியச்செய்து கைகளில் மரத்தல் குத்தல் என்னுங் குணங்களை உண்டாக்கும்.

47. அநாயாசக வாதரோகம் :- வேகமான ஒட்டம், பதினாலு வேகத்தை யடக்குதல், சீதளவஸ்து, குறை உணவு இவைகளினால் உண்டாகி சகல தாதுக்களிலும் வியாபிக்கும். அப்போது தேகத்தில் வேதனை, மரத்தல், குத்தல், கனத்தல், நானவித வருத்தம் என்னும் குணங்களுண்டாகும். (அநா என்பது பிராணன், ஆயாசகம்
என்பது வருத்தம்.)

48. அவுஷ்மாபக வாதரோகம் :- இது மிகுசீத அல்லது உஷ்ண்த் தன்மையான பொருட்கள், உவர்ப்புப் பொருட்கள், மலபந்தப் பொருட்கள், கிழங்குகள், அகால அபக்குவ உணவுகள் முதலியவைகளை அருந்துவதினாலும், கோபம் துக்கம் ஆகியவைகளினாலும், சடராக்கினி மிகுதியினாலும் உண்டாகி, சரீரத்தின் நடுவிற்றங்கி, சிரசி
லும் கபாலத்திலும் சஞ்சரித்து நடுநெற்றியிலும் மார்பிலும் எரிச்சல், தலையிலும் முதுகிலும் நோய், நடுக்கல், வாந்தி, வியர்வை, பிரமை, ஒருவேளை கண்டத்திலும் நெற்றியிலும் புருவத்திலும் விடாவேதனை என்னுங் குணங்களுண்டாகும்.

49. ஊர்த்துவாமிச்சர வாதரோகம் :- மேற்கூறிய அவபாகுக வாதத்தை யுண்டாக்கிய வஸ்துக்களினாலும் பிறந்து தோளிலிருக்கின்ற சப்த தாதுக்களையும் அனுசரித்து பாம்பைப்போல திரியும். அப்போது தோள் மரத்தல், வலி, கனத்தல், துர்ப்பலம் என்னும் குணங்களுண்டாகும். (ஊர்த்துவம் என்பது மேலே. அம்மிசம் என்பது தோள். சரம் என்பது ஒடுவது.)

50. ஆயாசாவர்த்த வாதரோகம் :- பிரமாணந் தப்பி புசிக்கும் பித்த கப வஸ்துக்களினாலும் பலவித அன்னத்தினாலும் உண்டாகி சப்த தாதுவிலும் அனுசரித்து ஆயாசத்தை பிறபித்து சர்வாங்க நோய், குத்தல், பிரமை, இளைப்பு என்னுங் குணங்களை யுண்டாக்கும்.

51. அர்த்தித வாதரோகம் :- சைத்திய வஸ்துக்களை புசித்தல், வெகுநேரம் உரத்துபேசல், தலையிற்பாரம் எடுத்தல், மிகவும் நகைத்தல், பயப்படல், கழுத்தைச் சாய்த்து தும்மல், வளையாவில்லை வளைத்தல், பாக்கு முதலிய கடின வஸ்துக்களை கடித்தல், ஆகியவைகளினா
லுண்டாகி பாதி முகத்திற் சஞ்சரிக்கும். அப்போது நெற்றி, நாசி, செவி, புருவம், சிரசு ஆகிய இடங்களில் நோய், தலை நடுக்கலுடன் வேதனை, கம்மலுடன் குளறியவார்த்தை, பேச்சு வறண்டுவருவது, நா மரத்தலுடன் உள்ளே சுருங்குவது, ஒருகண் மூடுவது, ஒருகண் விழிப்பது, காதுகேளாமை, வாசனையறியாமை, அறிவு நீங்குவது நித்திரை அதிகரிப்பது, முதுகுதணடு எலும்பு பாதி உடம்பு நோய், உமிழ்நீரானது விசையுடன் ஒழுங்காக விழாது சமீபத்தி லொருக்களித்து விழுவது, பயம் என்னும் குணங்களை யுண்டாக்கி பாதமுகத்தை விகாரப்படித்தும். சிகிச்சைகளினால் மூன்று மாதத்திற்குள் சாத்தியம். ஒரு வருஷமாயின் அசாத்தியம்.

52. அனுஷ்தம்ப வாதரோகம் :- சிலேத்தும மந்த பதார்த்தம  கிழங்குகள், கீரைக்கட்டை முதலிய வேர்கள், சீதனஜலம், சீதள காற்று பகல்நித்திரை இவைகளில் பிறந்து இரு கால்களும் மரத்து இருகினது போல் நாவு உள்ளே சுருங்குவது, முகத்தில் தொழிலடங்குவது சீதளமதிகரிப்பின் சிலேத்தும குணம் மேலிடுவது என்னும் குணங்களுண்டாகும். (அனு என்பது தாடை).

53. உக்கிராக்கிரகவாதரோகம் :- தயிர், பால், இலை கறி துவரை, கிழங்கு, மச்சமாமிசம், அகால உணவு, பதினாலு வேகத்தையடக்கல், மிகுசையோகம் இவைகளினாலுண்டாகிசிரசு கண்டம், மார்பு, கீழ்வயிறு, திரிகஸ்தானம், மர்மஸ்தானம் மரத்தல், எரிச்சல் தலையிலும், மர்மஸ்தானங்களில் எரிச்சல், குடைச்சல்,
மற்றைடங்களில்லற்பநோய் என்னும் குணங்களுண்டாகும்.இது முன் சொன்ன குணங்களில்பித்தசிலேத்துமங்களில் தொந்தப்பட்டு அதன் தன் குணங்களை பிறப்பித்து சகிக்கக்கூடாத எரிச்சலை உண்டாக்கிக் கொண்டு நெடுநாள் நீங்காதிருக்குமாயின் அசாத்தியமாம்.

54. விஸ்மாரியகவாதரோகம்
:-சீத, உஷ்ண பித்த இலவணத்தன்மைகளை யுடைய பொருட்கள் மிகுதியாக அருந்துதல் முதலியவைகளினாலுண்டாகி சரீரத்தின் மத்திய கண்டத்தை அனுசரித்து அதிக மறதி, மார்பிலும், சிறசிலும் எரிச்சலுடன் நோய் நெற்றி காது, சிரசு, முதுகு, விலா இவ்விடங்களில் மரத்தல் கனத்தல், வியர்வை, இளைத்தல், தாகம், தலைசுழல், மறதி அறிவு மயங்கலெனும் குணங்களுண்டாகும். இது பசி என்றும்
இன்னவித உபத்திரவமென்றும் தெரியவொட்டாக மறதி யை உண்டாக்கலால் விஸ்மாரியகவாதரோகம் எனப் பெயர் பெற்றது.

55. களாவர்த்தனவாதரோகம் :- அன்னபானாதிகளை புசி காலத்தில் தாள் விரியும்படியாக வாயை மிகவும் திறத்தலினால் சீதளவஸ்துவினாலும், அஜீரண உணவினாலும் பிறந்து கழுத்து நரம்புகளை அனுசரித்து கழுத்து நோய், கனத்தல், மரத்தல், பிகுத்துக் கொள்ளல், சகிக்கக்கூடாத வேதனை என்னும் குணங்களுண்டாகும்.

56. பிரமோன் மந்தவாதரோகம் :-
குதிரை முதலிய வாகனங்களிலேருவதனாலும், காங்கையாலும், பித்தவஸ்துகளாலும், சரீரத்தை உலர்த்துகின்ற பதார்த்தங்களினாலும், பிறந்த பித்தத்துடன் கூடி உடலுக்கு எரிச்சலையும், நேத்திரத்திற்கு மயக்கத்தையும் நடைக்கு மந்தத்தையும் உண்டாக்கும்.

57. அதிதாபகவாதரோகம் :- இது வாதாதி தோஷங்களை விருத்திச்செய்யும் பொருட்கள், சீதளப் பொருட்கள், மந்த, அசீரணப்பொருட்கள், மாமிச கிழங்கு வகைகள் முதலியவைகளினால் ஏற்பட்டு சர்வாங்கத்தையும் அனுசரித்து தலை சுழலல், கடைக்கண் துடித்தல், கொட்டாவி, மிகுநித்திரை, இன்னவித வேதனையென்று சொல்லக்கூடாமை, ஆயாசம், தலைமரத்தல், கையுதால், விரல்முடங்குதல், இரைச்சலில்லாத பேதி அல்லது அதிக பேதி, மூத்திரம் பெருகுதல், வாந்தி, வயிறுப்பல், ஞாபகமறதி என்னுங் குணங்க ளுடையது. இதில் சொல்லிய துர்க்குணங்கள் யாவுங் கண்டாலும், அல்லது சிலது கண்டாலும், கண்ட மூன்றாம்நாளில் மரணம். அந்நாள் தப்பில் சாத்தியமாகும்.

58. ஆசியா§க்ஷபவாதரோகம் :- சிலேத்தும மந்த பதார்த்தம், கிழங்கு வகைகள், கீரைவேர், இலைக்கறி, கனிவகை, பித்த வஸ்து, எண்ணை வஸ்து, தயிர், மச்சமாமிசம் இவைகளினால் பிறந்து காது, நாசி, தாடை இவைகளில் அனுசரித்து வாயின் நடுவிலும், அதற்கு கீழிலும் மேலிலும் சஞ்சரித்துக்கொண்டு இருக்கும். அப்போது நாக்கு தம்பித்தல், தழுதழுத்தவார்த்தை, பல்லைக் கடித்
தல், சிரசு முகம், பாதம் இவைகளில் துடித்தல், பிரமை, கழுத்தில் நோயுடன் பிகுத்துக்கொள்ளுதல், ரத்தங் கக்கல், பார்வை சிதறல், மறதி, தேகம் மரத்தல், நாசியில் நோய், பீனசம் என்னுங் குணங்களுண்டாகும். இது அதிகரித்து சர்வாங்கத்தில் நடிக்கலை உண்டாக்கில் அசாத்தியம். (ஆசியம் என்பது வாய்.)

59. தொனிவிச்சின்னவாத ரோகம் :- சிலேத்தும வஸ்து, மந்தவஸ்து, வாதவஸ்து, சீதவீரிய வஸ்து, அஜீரண உணவு, பிண்ணாக்கு, பயம், பட்டினி இவைகளினால் பிறந்து அடிநாவை அனுசரித்து கண்டத்திலிருக்கும் சிலேத்துமத்தில் கூடிக்கொண்டு கண்டத்தொனியை துண்டிக்கும்படிச் செய்யும். இது அதிகரித்தால் நாவை
அசைக்கமுடியாமை என்னுங் குணங்களை உண்டாக்கும். (தொனி என்பது சத்தம், விச்சின்னம் என்பது துண்டித்தல்.)

60. திர்க்குபிராந்தி வாதரோகம் :- உலர்ந்த பதார்த்தம், லவணகார வஸ்து, மந்த பதார்த்தம், மச்சங்கள், சிலேத்தும பித்த வஸ்து, பிண்ணாக்கு ஆகிய இவைகளினால் பிறந்து விழிகளின் மூலத்தில் அனுசரித்து அவ்விடத்திலிருக்கின்ற சிலேத்துமத்தில் கூடிச்கொண்டு கண்களில் நீர்க்கம்மல், கலங்கல், நோய், பிரமை, எரிச்சல் விழிக்கும்போது மயக்கம் என்னும் குணங்களுடையது. இதனை கண் மயக்குவாதம் என்றுங் கூறுவர். (திர்க்கு என்பது கண், பிராந்தி என்பது மயக்கம்.)

61. தொநோபகாத வாதரோகம் :- மலபந்தவஸ்து, மந்தவஸ்து, சீதவிரியவஸ்து, எண்ணைவஸ்து, மிகுபட்டினி, வேகநடை, மிகுந்த வார்த்தை, துக்கம் ஆகிய இவைகளினால் உண்டாகி பாதிவாயிலும், நாசி மூலத்திலும் அனுசரித்து அவ்விடத்து சிலேத்துமத்தில் கூடிக்கொண்டு தொனியைக்கொடுக்கும், அப்போது கிச்சுக்குரல் கம்மியவார்த்தை ,மூச்சுத்திணறல் முதலிய குணங்களுண்டாகும்.

62. திர்குஸ்தம்ப வாதரோகம் :- அதிஉணவு, அகால உணவு, பகல்நித்திரை, மந்தசீதளவஸ்து, மாப்பண்டம் கிழங்கு வகை, மச்சமாமிசம், வெகுநடை ஆகிய இவைகளில் பிறந்துவிழிகளின் மூலத்தில் சேர்ந்து கொண்டு நெற்றியிலும்,முகத்திலும் மரத்தலுண்டாகி பின்பு, கண்ணிலும், புருவத்திலும் இமையிலும் கனத்தல், மரத்தல் அக்கண்விழியை கையால் தடவி பார்க்க ஒட்டாங்குச்சி போல் தோற்றல், நீர்கம்மல் என்னும்
குணங்களுண்டாகும்.

63. விவுர்தாசியவாதரோகம்
:- சிலேத்துமவஸ்து சீதவீரிய வஸ்து, அதிஉணவு, பகல்நித்திரை, வெகுநடை ஆகிய இவைகளில் பிறந்து வாயின் நரம்புகளை அனுசரித்து நிற்கும். அப்போது வாயானது மூடாமல் திறந்தபடியேயிருந்தால் வாயில்நீர்வடிதல், உடல் உளைவு, முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். (விவுர்தம் என்பது திறத்தல்).

64. சம்விருதாசிய வாதரோகம் :- மச்சமாமிசம், மந்தப் பொருட்கள், அகால உணவு, தயிர், மிகுலவணம், அநித்திரை வெகுநடை ஆகிய இவைகளில் பிறந்து விவுர்தாசியவாதம் போல் நரம்புகளை அனுசரித்து கபத்தில் கூடிமூடிய வாயைத் திறக்கக்முடி யாமை, அவ்வாயில் மரத்தலும், தடித்தலு, வலியுமுண்டாகும். (சம் என்பது மிகுதி விருதம் என்பது மூடல்)

65. புருவாடோபக வாதரோகம் :
- சிலேத்துமவஸ்து, மலபந்தவஸ்து, மந்தவஸ்து, அகால உணவு, கிழங்குவகை, தலையிற் சீதளந்தாங்கல் மிகசீதளடத்தில் சஞ்செரிதல் ,பகல் நித்திரை, ஆகிய இவைகளினால் உண்டாகி நெற்றி, கண், புருவம், இமை இவைகளை அனுசரித்து புருவங்களை அடிக்கடி துடிக்கச்செய்தல் சில சமயம் கண்களில் நீர் வடிதல், நெற்றியில் நோய் முதலிய குணங்களுண்டாகும்.
(ஆடோபகம் என்பது துடித்தல்).

66. பாதிரிய வாதரோகம் :- மச்சமாமிசத்தையும், மந்த வஸ்துவையும் பிராணந்தப்பி ம்புசித்தலினால் பிறந்து காதின் உள்ளிலும், அடியிலுமிருக்கின்ற சிலேத்துமத்தோடு கூடி வாதநரம்புகளை அனுசரித்து சத்தமார்கத்தையடைந்து எருங்கூச்சலிட்டாலும் கேளாமை சலம் வடிதல் என்னும் குணங்களுண்டாகும். (பாதிரியம் என்பது கடினத்துக்கும் செவுட்டுக்கும் பேர்).

67. கர்னசூலை வாதரோகம் :- அதிக சீதளதாடாகத்தில் மூழ்கி தலையை உலர்த்தாமல் ஈரத்தாங்கச்செய்தல். குளிர் காற்றில் திரிதல் உடனே சிலேத்துமஸ்துக்களைப் புசித்தல் ஆகிய இவைகளினால் பிறந்து காதுகளில் சேர்ந்துக்கொள்ளும். அப்போது செவிகளின் மூலத்தில் குத்தலுடன் நோய், சிரசு, பிடரி, நெற்றி, நெறி,
கண், புருவம், நாசி, தந்தங்களின்வேர், தாடை, கண்டம் ஆகிய இவ்விடங்களில் வாளால் அறுப்பதுபோலிருத்தல், தேககனதி, குடைச்சல் என்னுங் குணங்களுண்டாகும். (கர்னம் என்பது காது.)

68. அவபேதக வாதரோகம் :- இனிப்புப் பொருள்கள், மிகு உணவு உலர்ந்த பதார்த்தம் பகல் நித்திரை ஆகிய இவைகளினால் உண்டாகி சிலேத்துமத்தினால் தடைப்பட்டு கண், புருவம், நெற்றி முதலியவிடங்களில் பரவி முப்பது நாழிமுதல் மூன்றுநாள் வரையில் இரவும் பகலும் நெற்றி பிளந்துபோடுவதுபோல் சகிக்கக் கூடாத வேதனை முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். (அவபேதகம் என்பது பிளக்குதல்)

69. ஊர்த்துவமுக வாதரோகம் :- சீதளப்பொருட்கள், மல பந்தப்பொருட்கள், பகல் நித்திரை, சதாபடுக்கை அல்லது உட்கார்ந்திருக்குதல், மலசலம் அடக்கல் இவைகளினால் பிறந்து மேல்வயிற்றையும் மார்பையும்பற்றி அபான சமான வாயுக்களுடன்கூடி அதிகரித்து மிகு வேகத்துடன் மேல் எழும்பி எலும்புகளெல்லாம் நொறுங்கியதுபோல் வேதனை, குடல், விலா, கண், முகம் இவைகளில் அதிகநோய், வயிற்றில் உப்பிசம், கனத்தல், மரத்தல், தாள்
வாய்பிடிப்பு, நடுக்கல், அறிவின்மை, பிரலாபம், வாயில் நுற நுறையாக விழுதல் என்னுங் குணங்களுண்டாகும்.

70. அதோமுக வாதரோகம் :
- அசீரணம், மலபந்தம், உடல் குலுங்குஞ் செய்கைகள், பதினாலு வேகத்தையடக்கி மிதந் தப்பிவிடுதல் இவைகளினால் பிறந்து நாபியிலிருக்கும் சமானனுடனும் குதத்தி லிருக்கும் அபானனுடனுங்கூடி பின்பு பித்தத்தை அநுசரித்து எரிச்சலைப் பிரதான குணமாக வைத்துக்கொண்டு மார்பிலும், வயிற்றிலும், கீழ்வயிற்றிலும், கவுட்டியிலும், கீழாக இறங்கி இறங்கி வேதனையைச் செய்யும். அப்போது ஒரிபக்கத்து பீசத்திலாவது இரண்டிலாவது கணத்தலும், நோயும், வீக்கமும், நமைச்சலும் உண்டாகும். ஆண்குறியின் துவாரம் அடைப்பட்டு சிக்கிலம் தடைப்படும். மூத்திரம் பிரயாசையுடன் துளித்துளியாக இறங்கும். இவ்வாய்வு குத ஸ்தானத்தில் இறங்கலால் ஆசனத்தில் சுருக்கமும் மலபந்தமும் உண்டாகும். இந்த ரோகம் மாதர்கட்குக் காணுங்கால் முற்கூறிய விதமாகவே அல்குலில் சேர்ந்துக்கொண்டு அத்துவாரங்களை சுறுக்கி
மலசலத்தை பந்தித்து மிகு வேதனையைச் செய்யும். இதிற்கூறிய துர்க்குணங்கள் வரவர அதிகமாகில் அசாத்தியம்.

71. ஆசியக்குவாத வாதரோகம் :- முற்கூறிய ஆசியாவாதங்களை பிறப்பித்த வஸ்துகளினால் பிறந்து வாயில் சேர்ந்துக்கொண்டு வாயில் ஒரு வஸ்துவையும் போடக்கூடாமல் இரணம் போலிருப்பது மன்றி நாவில் மேடும் பள்ளமுமாக விருத்தல், மார்பு நோய் கண்டத்தில் குறுகுறு வென்ற சத்தம் என்னும் குணங்களுண்டாகும்.

72. சிதிலாவர்த்த வாதரோகம் :- சீதளவஸ்து, மந்தவஸ்து, வழுவழுத்தவஸ்து, மலபந்தவஸ்து, உலர்ந்தபதார்த்தம், வெகுநடை கனௌளைப்பு ஆகிய இவைகளில் பிறந்து கில்கள், வாதநரம்புகள் மற்றநரம்புகள் இவைகளில் சேர்ந்து,ஆயாசம், கணிரைப்பு, கண்நிலைத்தல் முதலியன உண்டாகும். துர்ப்பலம், ஞாபக மறதி மூர்ச்சை, அம்மூர்ச்சையால் அடிக்கடி மயங்கிவிழுதல், விழுந்தாலும், உடனே தெளிதல், கீல்களிலெல்லாம் தளரல், என்னும் குணங்களுண்டாகும். (சிதிலம் என்பது தளரல் ).

73. சர்வாங்கவாதரோகம் :- அதிசீதளவஸ்து, மலபந்தவஸ்து, மந்த உஷ்ண வஸ்து, விரோத உண்டி, அகால உண்டி, அநித்திரை, பகல் நித்திரை, மலசலத்தை அடக்கிவிடுதல், அதிநடை, வழிநடத்தல் நித்திய சையோகஞ்செய்தல், இலங்கணம் ஆகிய இவைகளில் உண்டாகி சர்வாங்கத்திலும் பரவி மேலில் வேதனை செய்து உள்ளில் கீல்களில் தளரப்பண்ணி, எலும்புகளில் அலையடிப்பது போல் அடித்துக்கொண்டே இருக்கும். இதனால் வாந்தி, வயிற்று இரைப்பு, ஆயாசம் சரீரநோய், அசதியாக கிடத்தல் என்னும் குணங்களுண்டாகும். இது தேகமுற்றிலும் பரவியதால் சர்வாங்கவாத நோய் எனப் பெயர் பெற்றது. இது ஒரு வருஷத்திற்கு மேல் அசாத்தியமாம்.

74. சிரச்சாலிய வாதரோகம் :- ஊசிய அன்னம், மந்தவஸ்து, மதுரவஸ்து, சிலேத்துமவஸ்து, ஆகிய இவைகளில் பிறந்து சிரசை அனுசரித்து தலைநடுக்கல், நெறி, செவியின் மூலம், கண் இவைகளில் நோய் உண்டாகும். இதற்கு சிறக்கம்பாவதம் தலைநடுக்குவாதம் என்று பெயர். (சிரசு என்பது தலை சால்வியம்
என்பது அசைதல்).

75. கராஷபக வாதரோகம் :-
அதி வாத வஸ்துகளை புசித் தலினால் உண்டாகி சர்வாங்கத்திலும் பரவி பின்பு கைகளை  அனுசரித்து கைகளுக்கு சுழற்றல் உண்டாவதுடன் அசைட்த்தலும் நீட்ட மடக்க கூடாமலும் இருக்கும். இதற்கு அஸ்தகம்பவாதம் என்றும் பெயர்.

(கரம் என்பது கை).

76. அங்கசலன வாதரோகம் :- வாயுப் பொருட்களை அதிகமாகப்புசித்தலாலும் சர்வாங்கத்திலும் பிறந்து வாதநரம்பு துவாரங்களிலும் கபநரம்பு துவாரங்களிலும் பின்னர் உடம்பெங்கும் பரவி ஊர்த்துவாங்கத்திலாவது அதோவாங்கத்திலாவது நடுக்கலை உண்டாக்கும். இவ்வாய்வுக்கு ஒரு அங்கத்திலிருக்கில் சாத்தியம். இரண்
டிலுமிருக்கில் அசாத்தியம். (அங்கம் என்பது தேகம். சலனம் என்பது அசைதல்.)

77. அந்நியேத்துகவாத ரோகம் :- மிக உவர்ப்பு வஸ்து, காங்கைவஸ்து, உஷ்ணபதார்த்தம், சிலேஷ்ம சீதளபதார்த்தம், இலைக்கறி, ஆகிய இவைகளினாலுணடாகி தோள் முதுகு, கழுத்து சிரசு விலா இவ்விடங்களில் வேகமாகப்பரவி பித்தத்துடன் கூடி ஒருநாள் விட்டு மறுநாளில் மிகுவேதனையை செய்வதாயிருக்கும். இதனால் அவ்விடத்தில் மரத்தல், கனத்தல், வலி, தாகம், வாயில் அனல்வீசுதல் போலிருத்தல், பிரமை, சுரம், மூர்ச்சை என்னுங் குணங்களுண்டாகும். இது நாளுக்குநாள் அசாத்தியமாம்.

78. தொனிகத்கத வாதரோகம் :- அதிசீதள பதார்த்தம், மந்த மதுரபதார்த்தம், சிலேஷ்ம வஸ்து, எண்ணெய் வஸ்து, கந்தமூலவருக்கம் எள்ளு பிண்ணாக்கு ஆகிய இவைகளை விசேஷமாக புசிப்பதினால் பிறந்து தோநோபகாத வாதத்தைபோல் நாசியிலும் காது மூலத்திலும் பரவி சிலேஷ்மத்துடன் கூடி அதிகரிக்கும். அப்போது நாசியால் பேசுவதுபோல் பேச்சுண்டாகும். (கத்கதம் என்பது அடக்குதல்.)

79. கம்பீரவாத ரோகம் :- வாயுவை யுண்டாக்கும் வஸ்துக்களினால் பிறந்து முதல் முதல் ஊர்த்துவாங்கத்திலாவதி அதோங்கத்திலாவது சர்வாங்கத்திலாவது இருக்கின்ற ரசதாதுவைப்பற்றி
ஒவ்வொரு தாதுக்களாக தாண்டிக்கொண்டே உள்ளில் ஆழ்ந்து அஸ்திதாதுவுக்கு உள்ளிருக்கும் மச்சதாது வரையில் அநுசரித்து சர்வாங்க வேதனை, மரத்தல், கைகால் முடக்குதல், வாந்தி மூர்ச்சை என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும். இது தோலை மாத்திரம் பற்றியிருந்தால் உத்தான வாதமென்று பெயர். இது சகல வாதரோகங்களைப் பார்க்கிலும் கொடியது. (கம்பீரமென்பதுஆழம். உத்தானம் என்பது ஆழமல்லாமை.)

80.பரிஸ்போட வாதரோகம் :- வாதவீரியம், பித்த வீரியம், என்னும் பதார்த்தங்களை மிதமின்றி நாள்தோறும் புசிப்பதனால் பிறந்து பித்தத்துடன் கூடி சரீர முற்றிலும் பரவி, பரவிய மறு நாளில் கொப்புளங்களை யுண்டாக்கும். இதனால் பாதாதி சேகம் வரையிலும் சிறிதாகவும் நெறுக்கமாகவும் மிகு கொப்புளங்கள் உண்டாகும். (பரிஸ்போடம் என்பது மிகுந்த கொப்புளம்.)

இங்கு கூறப்பட்ட இந்த எண்பதுவித வாதங்களுடன் மூத்திர உதிரவாதம், வச்சிரரூப வாதம், அசுவ வாதம், பேய்வாதம் என்ற நான்கு வகைகளையுஞ் சேர்த்து வாத நோயை எண்பத்தி நான்கு வகை யெனவுங் கூறுவர்.

இந்த வர்கத்தில் சொல்லிய வாதரோகங்கள் 84-ல் பாத ஹரீஷவாதம், பாதகண்ட வாதம், களாயகஞ்சவாதம், சம்பூக சீரிஷ வாதம், கிருத்திரசி வாதம், ஊருஸ்தம்பவாதம், அபதந்திரவாதம், பஷகாதவாதம்,தண்டகவாதம், ஆஷேபகவாதம், பாகியாயாவாதம், அந்தராயாமவாதம், விஸ்வபித்வாதம், அலகுபவவாதம், அர்த்திதவாதம், சர்வாங்கவாதம் என்கிற இருபத்தினாறு வாதரோகங்கள் அவுஷத சிகிச்சைகளுக்குவசப்படாததாலும் அப்படி வசப்பட்டாலும் ஏதாவது ஒரு உருப்பை நாசப்படுத்துவதாலும் மகாவாத ரோகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது.மற்ற 68 வாத ரோகங்கள் அவுஷத சிகிச்சைகளுக்குவசப்படுதலால் சாமானிய வாத ரோகங்கள் எனச் சொல்லப்படுகின்றன.

மேற்கூறிய மகாவாத ரோகங்கள் பதினாறுடன் அனுசிரசம்ஸ வாதரோகம், ஜிக்குவாஸ்தம்பவாதரோகம், விரணாயாம வாதரோகம், சிராக்கிரக வாதரோகம், கஞ்சவாதரோகம், கல்லிவாதரோகம், பங்கு வாதரோகம், பாததாகவாதரோகம், என்ற எட்டு வகையும் சேர்த்து மகாவாத ரோகங்கள் 24 எனவும் கூற்வ்ர்.

எந்த வாதரோகத்திலும் அதிக நடுக்கல், வீக்கம், சகிக்கக் கூடாத நோய், சருமம் முற்றிலும் திமிர், சரீரங் சுட்கித்து குன்றுதல் என்னுங் குணங்களிலுருந்தால் அசாத்தியம்.

பித்தநோய

அரோசகம், அன்னவெறுப்பு, வாந்தி, கைப்பு, வெள்ளோக் காளம், வாய் நாற்றம், தேகத்தின் நிறைக்குறைவு,குளிர் சுரம், பதரல், எரிச்சல், சித்தபிரமை, நா உலரல், மயக்கம், மூர்ச்சை,தலை சுழலலுடன் கனத்தல், தலைவலி, கண்சிவக்குதல் சுழலல், விழித்தபடியிருத்தல், அதில் சலம் வடிதல், உடல் நடுக்கல் கொட்டாவி, விக்கல், பல்லைக்கடித்தல், கூவுதல், சோம்பல் தேகம், கண்,நகம், மலம், மூத்திரம், ஆகிய இவைகளில் மஞ்சள் நிறமுண்டாயிருத்தல், தூர்நாற்றம், அதிக உஷ்ணத்தினால் சீதளமும் வியர்வையும், சிலேஷ்மமும் மேலிடுதல், அச்சிலேஷ்மத்தால் இனித்த வாந்தி, வாயும் உமிள் நீரும் கைப்பு, புளிப்பு இனிப்பாயிருத்தல் மந்தாக்கினி, அசீரணம், மலபந்தம், வயிறு பொறுமல், பேதி, இருமல், இரைப்பு, கோபம், துக்கம், பயம், வெறித்த பார்வை, வாயும் சுவாசமும் நாறுதல், திடுக்கிடல், மனக்கிலேசம், சருமந்திரைதல் என்னும் இக்குணங்களை பித்தரோகமானது தனக்குற்ற முதற்காரணமாகப் பெற்றிருக்கின்றது. இக் குணங்கள் சகலபித்த நோய்களுக்கும் பொதுவென்று அறியவும்.

பித்தரோக பேதம் :- பித்தரோகமானது ரத்த பித்த ரோக மாதியாக மருந்திடு பித்த ரோக ஈறாக 40 விதப்படுகின்றன. அவை களின் பெயரையும் செய்கைகளையும் முறையே இதனடியில் சொல்லப்படும்.

You are in Part 5. Continued in Part-1  Part-2  Part-3  Part-4  Part-6  Part-7